Privatumo politika

HomePrivatumo politika

INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS

www.vb-nailacademy.lt

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Asmens duomenų tvarkymo taisyklių (toliau – Taisyklės) tikslas – reglamentuoti Asmens duomenų tvarkymą, atliekamą UAB „Estnaila“ elektroninės parduotuvės www.vb-nailacademy.lt veikloje, ir numatyti, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi sutinkamai su Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, įsigaliojus, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, Europos Sąjungos teisės aktų, Įmonės procedūrų, nustatančių tinkamam ir saugiam Asmens duomenų tvarkymui būtinas taisykles, reikalavimais.

Taisyklės reglamentuoja UAB „Estnaila“ veiksmus automatiniu ir. neautomatiniu būdu tvarkant duomenų subjektų Asmens duomenis, asmens duomenų tvarkymo tikslus, teikimo šaltinius, taip pat nustato Duomenų subjektų (Pirkėjų), kurių duomenis tvarko UAB „Estnaila teises, asmens duomenų apsaugos pažeidimo rizikos veiksnius, asmens duomenų apsaugos įgyvendinimo priemones ir kitus su asmens duomenų tvarkymu susijusius klausimus.

UAB „Estnaila“ užtikrina, kad Asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami tik šiose Taisyklėse nustatytais ir aiškiai apibrėžtais tikslais bei toliau nėra tvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu. Tvarkomi Asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kokie reikalingi nustatytiems tikslams pasiekti, taip pat tikslūs, o prireikus atnaujinami ir saugojami šiose Taisyklėse nustatyta tvarka bei terminais.

UAB „Estnaila“ taikydamas organizacines ir technines priemones užtikrina tinkamą Asmens duomenų saugumą, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo, ar sugadinimo. Asmens duomenų tvarkymo saugumui užtikrinti nustatomas II asmens duomenų apsaugos lygmuo.

Tais atvejais, kuomet atliekant Taisyklėse numatytus veiksmus yra tvarkomi duomenys, nesudarantys Asmens duomenų, Taisyklėse nėra taikomos.

Taisyklės yra privalomos visiems elektroninės parduotuvės www.vb-nailacademy.lt Pirkėjams.

Šios Taisyklės yra skelbiamos viešai elektroninės parduotuvės www.vb-nailacademy.lt interneto svetainėje.

  1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1.1. Elektroninė parduotuvė – ši elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.vb-nailacademy.lt.

1.2. Pardavėjas – UAB „Estnaila“ buveinės adresas:  Žalgirio 92, LT-09300 Vilnius, juridinio asmens kodas 304215302, PVM kodas LT100010153318.

1.3. www.vb-nailacademy.lt – elektroninė parduotuvė, esanti adresu vb-nailacademy.lt.

1.4. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai. Asmuo, kuris įsigyja arba užsisako prekių Elektroninėje parduotuvėje ir yra galutinis jų vartotojas. Šių Taisyklių apimtyje Pirkėjas, kurio asmens duomenis tvarko Pardavėjas laikomas, ne tik tas, kuris užsiregistravo elektroninėje parduotuvėje www.vb-nailacademy.lt ir/ar įsigijo prekę, bet ir tas, kuris perka prekę neužsiregistravęs, taip pat, tas, kuris nesukūręs paskyros užsisakė Naujienlaiškį Tiesioginės rinkodaros tikslu.

1.5. Asmens duomenys – Pirkėjo asmens duomenys, kuriuos Pirkėjas pateikia registruodamasis arba užsakydamas prekes Elektroninėje parduotuvėje, ir Pirkėjo įsigytų prekių istorija, jei tokiems duomenims tvarkyti taikomi Lietuvos Respublikos duomenų apsaugos įstatymo, įsigaliojus, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679, reikalavimai.

1.6. Duomenų tvarkymas – bet kuris su Asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

1.7. Asmens duomenų valdytojas –UAB „Estnaila“ buveinės adresas:  Žalgirio 92, LT-09300 Vilnius, juridinio asmens kodas 304215302, PVM kodas LT100010153318, kuris yra įregistruotas Asmens duomenų valdytojų valstybės registre.

1.8. Slapukas – tai nedidelis failas, kuris siunčiamas į įrenginį, bet kuriam asmeniui besilankant www. vb-nailacademy.lt. Ši sąvoka apima ne tik slapukus, bet ir panašių priemonių naudojimą.

1.9. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas, siūlyti progines nuolaidas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

1.10. Taisyklės – šios Asmens duomenų tvarkymo taisyklės patalpintos elektroninės parduotuvės www.vb-nailacademy.lt internetiniame puslapyje.

1.11. Pardavėjo partneris – juridinis asmuo, pasitelkiamas norint įvykdyti Pirkėjo užsakymą (transporto paslaugų teikėjai (kurjeriai), serverių – svetainės talpinimo, mokėjimo/aptarnavimo paslaugas teikiančios įmonės).

1.12. Paskyra – Pirkėjo prisiregistravimo prie www. vb-nailacademy.lt rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti sąskaita.

  1. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Taisyklėse numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo nuostatos Pirkėjui naudojantis www.vb-nailacademy.lt teikiamomis paslaugomis.

2.2. Taisyklės skirtos apsaugoti ir ginti elektroninės parduotuvės www.vb-nailacademy.lt Pirkėjų Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo.

2.3. Pirkėjas laikomas susipažinusiu su šiomis Taisyklėmis ir jas perskaitęs, kai išreiškia sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis.

2.4.   Su Taisyklėmis galima susipažinti ir jas atsispausdinti bet kuriuo metu www.vb-nailacademy.lt interneto svetainėje. Apie visus būsimus Taisyklių pakeitimus ir/ar papildymus Pirkėjai visuomet bus informuoti. Taisyklės bus įkeliamos į www.vb-nailacademy.lt interneto svetainę.

III. ASMENS DUOMENŲ RINKIMO, SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA

3.1. Pirkėjas sutinka, kad elektroninės prekybos tikslu, siekiant tinkamai suteikti Pirkėjui paslaugą, Pardavėjas tvarkys tokius jo asmens duomenis:

–  vardą, pavardę
–  gimimo datą
–  telefono numerį
–  adresą
–  elektroninio pašto adresą
–  prekės pristatymo adresą
–  įsigytos prekės istorija (prekės kaina, užsakymo istorija ir pan.)
–  prekės/paslaugos apmokėjimo duomenys (apmokėjimo būdas ir pan.)

3.2. Pirkėjas yra atsakingas už aukščiau nurodytų duomenų teisingumą. Pirkėjui suteikiamas Vartotojo ID. Pirkėjas gali bet kuriuo metu:

3.2.1. koreguoti ir/ar pildyti Asmens duomenis Paskyroje. Už pakoreguotų ir/ar papildytų duomenų teisingumą atsakingas Pirkėjas;

3.2.2. kreiptis į Pardavėją elektroninio pašto adresu diana.borogroup@gmail.com dėl Paskyros panaikinimo/ištrynimo;

3.3. Pardavėjas, Asmens duomenis naudotinus elektroninės prekybos tikslu nustato saugojimo trukmę – 5 kalendoriniai metai nuo paskutinio prisijungimo prie elektroninės parduotuvės.

3.7. Pardavėjas, Asmens duomenų naudotinų Tiesioginės rinkodaros tikslu nustato saugojimo trukmę – 5 kalendoriniai metai nuo duomenų pateikimo dienos.

3.8. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti tvarkomų Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

3.8.1. jei yra Pirkėjo sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;

3.8.2. vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – Pardavėjo partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Pirkėjo užsisakytas paslaugas;

3.8.3. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;

3.8.4. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.

3.9. Pirkėjas turi šias teises:

3.9.1. 4.3 punkte numatyta tvarka, pateikęs užklausą Pardavėjui raštu (paštu, el.paštu) susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos tvarko Pardavėjas.

3.9.2. pateikęs užklausą Pardavėjui raštu gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus.

3.9.3. pateikęs prašymą Pardavėjui raštu, elektroninio pašto adresu diana.borogroup@gmail.com reikalauti panaikinti/ištrinti Paskyrą arba sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai Asmens duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, Europos Sąjungos teisės aktų, ar kitų įstatymų nuostatų, išskyrus Taisyklėse numatytus atvejus.

3.9.4.  pateikęs prašymą Pardavėjui raštu ir tinkamai save identifikavęs kaip tai numatyta 4.3. punkte, reikalauti, kad jo duomenys būtų perkelti kitam Duomenų valdytojui.

3.9.5. nesutikdamas su Taisyklėmis nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys. Tokiu atveju Pirkėjas neturės galimybės įsigyti prekių ir/ar paslaugų elektroninėje parduotuvėje www.vb-nailacademy.lt.

3.9.7. manydamas, kad jo duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, Europos Sąjungos teisės aktų, ar kitų įstatymų nuostatų, kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

3.10. Prekių atsiėmimo metu Pardavėjui, kurjerių tarnybos darbuotojui pateiktas susipažinti Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.

3.11. Pirkėjas sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų naudojami siekiant įvykdyti jo užsakymą, įskaitant sutinka, kad jo Asmens duomenys bus perduoti Pardavėjo partneriams, kaip jie apibrėžti Taisyklių 1.11 punkte. Duomenų valdytojo nurodymu Pardavėjo partneriai perduotus duomenis saugiai sunaikina kaip jie tampa nereikalingi tam tikslui vykdyti dėl kurio buvo perduoti.

3.12. Pardavėjas Asmens duomenis saugo šių Taisyklių 3.3 ir 3.7 punktuose numatytą laiko tarpą. Po Paskyros panaikinimo siekiant įgyvendinti Taisyklių 3.13 punkte numatytus reikalavimus, Pirkėjo Asmens duomenys gali būti saugomi tiek kiek būtina pagal Taisyklių 3.13 punkte nurodytus atvejus bei teisėtus teisėsaugos institucijų reikalavimus juos saugoti.

3.13. Pirkėjas iš anksto sutinka, kad jo Asmens duomenis Pardavėjas gautus elektroninės prekybos tikslu turi teisę laikyti serveryje tiek, kiek tai būtina pagal Pardavėjo vykdomos veiklos ypatumus, jeigu Pirkėjo pateiktais duomenimis buvo:
(a) pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar
(b) buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas,
(c) jeigu Pardavėjas yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Pirkėju, ar jeigu Pardavėjas yra pastebėjęs atitinkamo Pirkėjo padarytus Taisyklių pažeidimus,
(d) ar (ir) esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis.

3.14. Asmens duomenys dėl 3.13 punkte nurodytų veiksmų sunaikinami neautomatiniu būdu nedelsiant gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus. Tokių duomenų sunaikinimą neautomatiniu būdu privalo sankcionuoti vadovas arba įgaliotas asmuo.

3.15. Pirkėjas, tinkamai save identifikavęs, bet kokį prašymą ar  nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, turi pateikti Pardavėjui raštu vienu iš šių būdų: 1) įteikdamas tokį prašymą ar nurodymą Pardavėjui tiesiogiai adresu Žalgirio 92, LT-09300 Vilnius, 2) išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą elektroninio pašto adresu diana.borogroup@gmail.com iš Taisyklių 3.1 punkte nurodyto savo elektroninio pašto adreso. Pardavėjas, gavęs tokį Pirkėjo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateikia Pirkėjui atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar motyvuotai atsisako juos ar dalį jų atlikti. Atsakymas Pirkėjui paruošiamas raštu ir pateikimas tokiu būdu, kokiu buvo gautas iš Pirkėjo, nebent Pirkėjas prašyme nurodė, jog pageidauja atsakymą gauti kitu būdu.

  1. ASMENS DUOMENŲ KOREGAVIMAS, PAPILDYMAS IR IŠTRYNIMAS

4.1. Pirkėjas suteikia teisę Pardavėjui rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Pirkėjo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šiose Taisyklėse.

4.2. Sutikimo rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Pirkėjo Asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį. Pardavėjas iš Pirkėjo gavęs tokį pranešimą elektroniniu paštu ar kitais Taisyklėse numatytais būdais nedelsiant sustabdo Pirkėjo Asmens duomenų tvarkymą ir panaikina jo Paskyrą, tačiau Pardavėjas turi teisę netrinti Asmens duomenų iš serverio, jeigu turi teisėtą pagrindą juos saugoti, ypač kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ir gynybą, viešąją tvarką, nusikaltimų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, ginti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

4.3. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis tik tinkamai save identifikavęs, tai yra, pateikęs Pardavėjui tapatybę patvirtinantį dokumentą (tapatybei patvirtinti turi būti pateiktas Lietuvos Respublikos pasas, asmens tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas). Jeigu su Pirkėjo duomenimis nori susipažinti kitas asmuo, jis privalo pateikti notaro patvirtintą įgaliojimą, o advokatui duomenys teikiami tik pateikus atstovavimo sutartį bei nurodžius duomenų naudojimo tikslą. Siekdami sužinoti, kokius Asmens duomenis Pardavėjas surinko ar gavo ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti, arba ar visi Pirkėjo Asmens duomenys yra išsamūs ir teisingi, Pirkėjas pateikia Pardavėjui raštu (paštu, el.paštu).

4.4. Pardavėjas gavęs Pirkėjo 4.3. punkte nurodytą paklausimą, jam atsako, ar su Pirkėju susiję Asmens duomenys yra tvarkomi ir pateikia Pirkėjo prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos. Duomenys neatlygintinai teikiami vieną kartą per kalendorinius metus.

4.5. Jeigu susipažinęs su savo Asmens duomenimis Pirkėjas nustato, kad Asmens duomenys yra surinkti ar gauti iš neteisėtų šaltinių, ar kad Asmens duomenys tvarkomi ne tais tikslais, kokiems jie teikiami, Pirkėjas turi teisę kreiptis į Pardavėją elektroniniu pašto adresu prašydamas sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Pirkėjas, Asmens duomenis taiso pats prisijungęs prie savo Paskyros.  Pardavėjas turi teisę koreguoti, papildyti, naikinti Asmens duomenis arba stabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus tik identifikavus Pirkėjo, kuris kreipėsi, asmenybę.

4.6. Jeigu Pardavėjas abejoja Pirkėjo pateiktų Asmens duomenų teisingumu, jis gali sustabdyti šių Pirkėjų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie Asmens duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti.

  1. ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS PAŽEIDIMO RIZIKOS VEIKSNIAI IR JŲ SPRENDIMAS

5.1. Asmens duomenų apsaugos pažeidimas – tai veiksmai ar neveikimas, kuriais pažeidžiamas Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, Europos Sąjungos teisės aktai, kiti, asmens duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai, įmonės vidinės procedūros, nustatančios įmonės Asmens duomenų tvarkymo principus bei taisykles ir Pardavėjo prisiimtus įsipareigojimus dėl Asmens duomenų tvarkymo.

5.2. Pardavėjas, siekdamas užtikrinti tinkamą Asmens duomenų apsaugą, vadovaudamasis nustatytu II asmens duomenų saugumo lygmeniu, įgyvendina šias organizacines ir technines Asmens duomenų apsaugos priemones:

– Organizacinės:

5.2.1. Pardavėjas darbo tvarką organizuojama taip, kad būtų užtikrintas saugus kompiuterinių duomenų ir/ar dokumentų bei jų archyvų tvarkymas ir (esant) perdavimas.

5.2.2. Kai dėl Asmens duomenų saugumo pažeidimo gali kilti didelis pavojus Pirkėjų teisėms ir laisvėms, Pardavėjas pagrįstai nedelsdamas informuoja Pirkėjus apie Asmens duomenų saugumo pažeidimą.

5.2.3. Pardavėjas, siekdamas užtikrinti, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi ne ilgiau nei tai yra būtina, duomenų peržiūrą atlieką ne rečiau kaip kartą per 6 mėnesius ir saugiai automatiniu/neautomatiniu būdu sunaikina tų Pirkėjų duomenis, kurių duomenų saugojimo terminas pasibaigė.

– Techninės:

5.2.4. Pardavėjo paskirti duomenų tvarkytojai (paslaugų tiekėjai), su kuriais visais atvejais yra sudaromos rašytinės sutartys ir kurie pagal jas teikia techninio aptarnavimo, IT sprendimų paslaugas, užtikrina įmonės duomenų bazių apsaugą nuo neteisėtų prisijungimų (tiek vidinių, tiek išorinių), žalingų programų, veiksmų, kuriais galima būtų pažeisti Asmens duomenų teisinę apsaugą.

5.2.5. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Visi Pirkėjų Slaptažodžiai yra šifruojami, prie serverių, kurie susiję su Asmens duomenimis gali prisijungti tik Asmens duomenų valdytojo įgalioti asmenys ir tik per saugų sertifikatą, kuris papildomai apsaugotas slaptažodžiu, taip pat puslapis yra vykdomas per https:// protokolą.

5.2.6. Užtikrinama kompiuterinės įrangos apsauga nuo kenksmingos programinės įrangos (pvz., antivirusinių programų įdiegimas, atnaujinimas).

5.3. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie www.vb-nailacademy.lt Slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam teko prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti Pardavėją.

  1. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Kas yra slapukai?

Slapukas (angl. cookie) – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į Jūsų kompiuterio arba mobilaus prietaiso naršyklę, kai Jūs apsilankote svetainėje. Sekantį kartą apsilankius svetainėje šis failas gali būti nuskaitytas, kad svetainė galėtų atpažinti Jūsų kompiuterį ar mobilųjį prietaisą.

Kam mes naudojame slapukus?

Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, teikti Jums patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti svetainę, klientų aptarnavimą ir „vb-nailacademy.lt“ teikiamas paslaugas.

vb-nailacademy.lt svetainėje slapukai įprastai naudojami šiais tikslais:

Techniniai slapukai: savo lankytojams stengiamės pasiūlyti pažangią, paprastą naudoti svetainę, kuri automatiškai prisitaiko prie jų poreikių ir norų. Norėdami tai pasiekti naudojame techninius slapukus, kurie padeda rodyti jums mūsų svetainę, padeda užtikrinti jos funkcionalumą, sukurti vartotojo paskyrą, prisijungti ir tvarkyti jūsų užsakymus. Šie techniniai slapukai yra būtini tinkamam mūsų svetainės funkcionavimui.

Funkciniai slapukai: taip pat naudojame funkcinius slapukus prisiminti jūsų pageidavimus ir padėti naudoti mūsų svetainę ir programėles veiksmingai bei efektyviai. Pavyzdžiui, šie slapukai prisimena jūsų pageidaujamą kalbą, paieškas ir anksčiau peržiūrėtas prekes. Šiuos slapukus galime naudoti ir jūsų registracijos informacijai prisiminti, kad kaskart apsilankius mūsų svetainėje jums nereikėtų iš naujo įvesti prisijungimo duomenų. Šie funkciniai slapukai nėra būtini svetainei funkcionuoti, tačiau prideda funkcionalumo ir pagerina jūsų naudojimosi „vb-nailacademy.lt“ svetaine patirtį.

Analitiniai slapukai: šiuos slapukus naudojame įgyti įžvalgų apie tai, kaip mūsų lankytojai naudoja „vb-nailacademy.lt“ svetainę. Tokiu būdu galime optimizuoti ir pagerinti savo svetainę, suprasti reklamų ir komunikacijos efektyvumą bei užtikrinti, kad vis dar esame įdomūs ir aktualūs. Galime rinkti duomenis apie jūsų peržiūrėtus internetinius puslapius, iš kurių puslapių atėjote, kokius el. laiškus atvėrėte ir į kuriuos sureagavote bei informaciją apie datą ir laiką. Tai taip pat reiškia, kad galime naudoti informaciją apie Jus ir tai, kaip naudojate šią svetainę, pavyzdžiui, apsilankymo dažnumą, paspaudimų skaičių tam tikrame puslapyje, naudotus paieškos žodžius ir kt. Kaip mūsų reklaminių kampanijų dalį, galime panaudoti analitinius slapukus, kad sužinotume, kaip vartotojai naršo mūsų svetainėje po to, kai jiems parodoma reklama internete. Tai gali apimti ir reklamas trečiųjų šalių svetainėse.

Komerciniai slapukai: naudojame savo ir trečiųjų šalių slapukus, kad savo bei kitose svetainėse rodytume suasmenintą reklamą. Tai vadinama „pakartotine rinkodara“, kuri pagrįsta naršymo veiksmais, pavyzdžiui, jūsų ieškotomis, peržiūrėtomis prekėmis.

Slapukai taip pat naudojami tam, kad būtų užregistruota, ar sutinkate, kad „vb-nailacademy.lt “ svetainėje būtų naudojami slapukai, kad šis klausimas nebūtų užduodamas kiekvieną kartą apsilankant svetainėje.

Prieigą prie statistinių duomenų apie „ vb-nailacademy.lt“ svetainės lankytojus turi „vb-nailacademy.lt“ darbuotojai, kurie yra atsakingi už šių duomenų analizę ir interneto svetainės tobulinimą, taip pat įmonės partneriai, kurie teikia interneto svetainės turinio valdymo įrankius.

„Google Analytics“ įrankį suteikia JAV įmonė „Google Inc.“, tad ji taip pat turi prieigą prie šiuo įrankiu surinktų statistinių duomenų. „Google Inc.“ yra įsipareigojusi taikyti ES-JAV Privatumo skydo principus, kurie užtikrina, kad paslaugų teikėjas atitinka ES privatumo standartų reikalavimus. Šiam teikėjui taip pat taikomi sutartiniai įpareigojimai užtikrinti privatumą. Apie tai galite paskaityti https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html.

Ką galite pasirinkti?

Apsilankę „vb-nailacademy.lt“ interneto svetainėje Jūs galite pasirinkti, ar norite naudoti slapukus. Slapukus galite valdyti ir (arba) ištrinti pagal savo pageidavimus. „Internet Explorer“, „Safari“, „Firefox“, „Chrome“ ar kitos naršyklės nustatymuose galite pasirinkti, kuriuos slapukus norite priimti ir kuriuos atmesti. Galite ištrinti visus jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad slapukai nebūtų įrašomi. Šių nustatymų buvimo vieta priklauso nuo jūsų naudojamos naršyklės.

Daugumoje naršyklių galima:

  • patikrinti, kokie slapukai yra įrašyti, ir ištrinti atskirus slapukus;
  • blokuoti trečiųjų šalių slapukus;
  • blokuoti slapukus iš konkrečių interneto svetainių;
  • blokuoti visų slapukų siuntimą;
  • uždarant naršyklę ištrinti visus slapukus.

Jei nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite bet kada atšaukti sutikimą juos naudoti pakeitę nustatymus ir ištrynę įrašytus slapukus. Jei pasirinkote ištrinti slapukus, nepamirškite, kad bus pašalintos ir visos nustatytos parinktys. Be to, visiškai užblokavus slapukus, daug interneto svetainių (įskaitant „ vb-nailacademy.lt “ svetainę) neveiks tinkamai. Dėl šių priežasčių nerekomenduojame išjungti slapukų, kai naudojatės internetine „ vb-nailacademy.lt “ svetaine.

Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus ir kaip juos tvarkyti ar pašalinti, tiesiog apsilankykite puslapyje www.allaboutcookies.org ir jūsų naršyklės pagalbos puslapyje.

Duomenys apie naudojamus slapukus

Techniniai (5)

Savo lankytojams stengiamės pasiūlyti pažangią, paprastą naudoti svetainę, kuri automatiškai prisitaiko prie jų poreikių ir norų. Norėdami tai pasiekti naudojame techninius slapukus, kurie padeda rodyti jums mūsų svetainę, padeda užtikrinti jos funkcionalumą, sukurti vartotojo paskyrą, prisijungti ir tvarkyti jūsų užsakymus. Šie techniniai slapukai yra būtini tinkamam mūsų svetainės funkcionavimui

Pavadinimas Teikėjas Paskirtis Galiojimo pabaiga Tipas
__cfduid inspectlet.com CLOUDFLARE turinio pateikimo slapukas. 1 metai HTTP Cookie
cart_id vb-nailacademy.lt Standartinis slapukas, naudojamas vartotojo sesijai palaikyti. 29 dienos HTTP Cookie
CookieConsent vb-nailacademy.lt Standartinis slapukas, naudojamas vartotojo sesijai palaikyti 1 metai HTTP Cookie
user_token vb-nailacademy.lt Standartinis slapukas, naudojamas vartotojo sesijai palaikyti. 6 mėnesiai HTTP Cookie
www_ vb-nailacademy.lt vb-nailacademy.lt Standartinis slapukas, naudojamas vartotojo sesijai palaikyti. Session HTTP Cookie

Funkciniai (1)

Taip pat naudojame funkcinius slapukus prisiminti jūsų pageidavimus ir padėti naudoti mūsų svetainę ir programėles veiksmingai bei efektyviai. Pavyzdžiui, šie slapukai prisimena jūsų pageidaujamą kalbą, paieškas ir anksčiau peržiūrėtas prekes. Šiuos slapukus galime naudoti ir jūsų registracijos informacijai prisiminti, kad kaskart apsilankius mūsų svetainėje jums nereikėtų iš naujo įvesti prisijungimo duomenų. Šie funkciniai slapukai nėra būtini svetainei funkcionuoti, tačiau prideda funkcionalumo ir pagerina jūsų naudojimosi „vb-nailacademy.lt “ svetaine patirtį.

Pavadinimas Teikėjas Paskirtis Galiojimo pabaiga Tipas
wishlist vb-nailacademy.lt Slapukai naudojami siekiant pagerinti Asmens patirtį apsiperkant el. parduotuvėje. 5 metai HTTP Cookie

Analitiniai (4)

Šiuos slapukus naudojame įgyti įžvalgų apie tai, kaip mūsų lankytojai naudoja „ vb-nailacademy.lt“ svetainę. Tokiu būdu galime optimizuoti ir pagerinti savo svetainę, suprasti reklamų ir komunikacijos efektyvumą bei užtikrinti, kad vis dar esame įdomūs ir aktualūs. Galime rinkti duomenis apie jūsų peržiūrėtus internetinius puslapius, iš kurių puslapių atėjote, kokius el. laiškus atvėrėte ir į kuriuos sureagavote bei informaciją apie datą ir laiką. Tai taip pat reiškia, kad galime naudoti informaciją apie Jus ir tai, kaip naudojate šią svetainę, pavyzdžiui, apsilankymo dažnumą, paspaudimų skaičių tam tikrame puslapyje, naudotus paieškos žodžius ir kt. Kaip mūsų reklaminių kampanijų dalį, galime panaudoti analitinius slapukus, kad sužinotume, kaip vartotojai naršo mūsų svetainėje po to, kai jiems parodoma reklama internete. Tai gali apimti ir reklamas trečiųjų šalių svetainėse.

Pavadinimas Teikėjas Paskirtis Galiojimo pabaiga Tipas
_ga vb-nailacademy.lt Registruoja unikalų vartotojo Id pagal kurį indentifikuojama vartotojo elgsena svetainėje. 2 metai HTTP Cookie
_gali vb-nailacademy.lt Slapukas naudojamas atpažinti Asmenį nepriklausomai nuo to, ar jis turi vartotojo paskyrą, naudojasi skirtingomis naršyklėmis ar pan. Slapukai naudojami siekiant pagerinti Asmens patirtį apsiperkant el. parduotuvėje. Session HTTP Cookie
_gat vb-nailacademy.lt Slapukas naudojamas atpažinti Asmenį nepriklausomai nuo to, ar jis turi vartotojo paskyrą, naudojasi skirtingomis naršyklėmis ar pan. Slapukai naudojami siekiant pagerinti Asmens patirtį apsiperkant el. parduotuvėje Session HTTP Cookie
_gid vb-nailacademy.lt Slapukas naudojamas atpažinti Asmenį nepriklausomai nuo to, ar jis turi vartotojo paskyrą, naudojasi skirtingomis naršyklėmis ar pan. Slapukai naudojami siekiant pagerinti Asmens patirtį apsiperkant el. parduotuvėje. Session HTTP Cookie

Komerciniai (44)

Naudojame savo ir trečiųjų šalių slapukus, kad savo bei kitose svetainėse rodytume suasmenintą reklamą. Tai vadinama „pakartotine rinkodara“, kuri pagrįsta naršymo veiksmais, pavyzdžiui, jūsų ieškotomis, peržiūrėtomis prekėmis.

Pavadinimas Teikėjas Paskirtis Galiojimo pabaiga Tipas
570d0283e1b39ee601815425-aID soundestlink.com Omnisend partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją. 1 metai HTTP Cookie
570d0283e1b39ee601815425-sID soundestlink.com Omnisend partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją. Session HTTP Cookie
adptset_0055 [x2] adtlgc.com
vb-nailacademy.lt
AdForm.net partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją ir rodyti tikslinės rinkodaros pasiūlymus kitose svetainėse. Session HTTP Cookie
ads/ga-audiences google.com Skirtas Google reklamos platformoms atpažinti apsilankančius vartotojus. Naudojamas statistikos kaupimui ir reklamos dažnio valdymui. Session Pixel Tracker
ads/user-lists/# google.com Skirtas Google reklamos platformoms atpažinti apsilankančius vartotojus. Naudojamas statistikos kaupimui ir reklamos dažnio valdymui. Session Pixel Tracker
apn.png csyn.cxense.com AdForm.net partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją ir rodyti tikslinės rinkodaros pasiūlymus kitose svetainėse. Session Pixel Tracker
block_test adtlgc.com AdForm.net partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją ir rodyti tikslinės rinkodaros pasiūlymus kitose svetainėse. Session HTTP Cookie
collect google-analytics.com Skirtas Google reklamos platformoms atpažinti apsilankančius vartotojus. Naudojamas statistikos kaupimui ir reklamos dažnio valdymui. Session Pixel Tracker
cX_G vb-nailacademy.lt Omnisend partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją. 1 metai HTTP Cookie
cX_P vb-nailacademy.lt AdForm.net partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją ir rodyti tikslinės rinkodaros pasiūlymus kitose svetainėse. 1 metai HTTP Cookie
cX_S vb-nailacademy.lt AdForm.net partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją ir rodyti tikslinės rinkodaros pasiūlymus kitose svetainėse. Session HTTP Cookie
cX_T vb-nailacademy.lt AdForm.net partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją ir rodyti tikslinės rinkodaros pasiūlymus kitose svetainėse. Session HTTP Cookie
enr_cint_sent vb-nailacademy.lt Omnisend partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją. Session HTTP Cookie
event/v3/arstat adtlgc.com AdForm.net partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją ir rodyti tikslinės rinkodaros pasiūlymus kitose svetainėse. Session Pixel Tracker
event/v3/pagestat adtlgc.com AdForm.net partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją ir rodyti tikslinės rinkodaros pasiūlymus kitose svetainėse. Session Pixel Tracker
evid_0055 [x2] adtlgc.com
vb-nailacademy.lt
AdForm.net partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją ir rodyti tikslinės rinkodaros pasiūlymus kitose svetainėse. 539 dienos HTTP Cookie
evid_0055-synced adtlgc.com AdForm.net partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją ir rodyti tikslinės rinkodaros pasiūlymus kitose svetainėse. Session HTTP Cookie
evid_set_0055 vb-nailacademy.lt AdForm.net partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją ir rodyti tikslinės rinkodaros pasiūlymus kitose svetainėse. Session HTTP Cookie
fr facebook.com Facebook slapukas skirtas sekti pardavimų informaciją 3 mėnesiai HTTP Cookie
gckp cxense.com AdForm.net partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją ir rodyti tikslinės rinkodaros pasiūlymus kitose svetainėse. 1 metai HTTP Cookie
GPS youtube.com Youtube.com slapukas skirtas video turinio transliavimui. Session HTTP Cookie
https://collector.cint.com/ cint.com AdForm.net partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją ir rodyti tikslinės rinkodaros pasiūlymus kitose svetainėse. Session Pixel Tracker
ibbid ibillboard.com AdForm.net partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją ir rodyti tikslinės rinkodaros pasiūlymus kitose svetainėse. 1 metai HTTP Cookie
IDE doubleclick.net Slapukas skirtas Doubleclick statistikai kaupti. 1 metai HTTP Cookie
impression.php/# facebook.com Facebook slapukas skirtas sekti pardavimų informaciją Session Pixel Tracker
omnisendAnonymousID vb-nailacademy.lt Omnisend partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją. 1 metai HTTP Cookie
omnisendCartProducts vb-nailacademy.lt Omnisend partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją. Session HTTP Cookie
omnisendSessionID vb-nailacademy.lt Omnisend partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją. Session HTTP Cookie
PREF youtube.com Youtube.com slapukas skirtas video turinio transliavimui. 8 mėnesiai HTTP Cookie
Repo/rep.gif scomcluster.cxense.com Omnisend partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją. Session Pixel Tracker
REST/webTracking/v1/event wt.soundestlink.com Omnisend partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją. Session Pixel Tracker
serving/cookie/match adform.net Slapukas skirtas AdForm.net statistikai kaupti. Session Pixel Tracker
sess adnxs.com AdForm.net partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją ir rodyti tikslinės rinkodaros pasiūlymus kitose svetainėse. Session HTTP Cookie
soundestID vb-nailacademy.lt Omnisend partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją. Session HTTP Cookie
soundest-views vb-nailacademy.lt Omnisend partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją. Session HTTP Cookie
test_cookie doubleclick.net Slapukas skirtas Doubleclick statistikai kaupti. Session HTTP Cookie
TiPMix cint.com AdForm.net partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją ir rodyti tikslinės rinkodaros pasiūlymus kitose svetainėse. Session HTTP Cookie
tr facebook.com Facebook slapukas skirtas sekti pardavimų informaciją Session Pixel Tracker
uid adform.net Slapukas skirtas AdForm.net statistikai kaupti. 2 mėnesiai HTTP Cookie
uuid2 adnxs.com AdForm.net partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją ir rodyti tikslinės rinkodaros pasiūlymus kitose svetainėse. 3 mėnesiai HTTP Cookie
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com Youtube.com slapukas skirtas video turinio transliavimui. 179 dienos HTTP Cookie
YSC youtube.com Youtube.com slapukas skirtas video turinio transliavimui. Session HTTP Cookie

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Šios Taisyklės talpinamos elektroninėje parduotuvėje www.vb-nailacademy.lt Klientas sutikdamas su šiomis Taisyklėmis pažymi varnelę, kad su šiomis Taisyklėmis susipažino, jas perskaitė ir sutinka su Asmens duomenų tvarkymu šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

7.3. Šios Taisyklės peržiūrimos kartą per 2 (du) metus ir esant poreikiui atnaujinamos.

7.4. Šios Taisyklės įsigalioja nuo 2017 m. liepos 14 d. Apie bet kokius Taisyklių pakeitimus bus skelbiama viešai patalpinat Taisykles elektroninės parduotuvės www.vb-nailacademy.lt  svetainėje.

Krepšelis

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai siekiant pagerinti jūsų naršymo kokybę. Daugiau informacijos apie privatumo politiką ir slapukus rasite čia.