Bendrosios paslaugų teikimo taisyklės

PradžiaBendrosios paslaugų teikimo taisyklės
 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  • Šios bendrosios paslaugų teikimo taisyklės (toliau – „Taisyklės) nustato kliento ir paslaugų teikėjo santykius, klientui kreipiantis dėl paslaugų ir (arba) sudarant paslaugų teikimo sutartį ir (arba) naudojantis paslaugų teikėjo paslaugomis. Kreipdamasis dėl paslaugų, pasirašydamas paslaugų užsakymą ir (arba) naudodamasis paslaugomis klientas sutinka su šiomis Taisyklėmis, paslaugų teikimo sąlygomis ir kaina.
  • Paslaugų teikėjas yra UAB „Estnaila“, juridinio asmens kodas – 304215302, adresas – Žalgirio g. 92, 3 įėjimas, LT-09300, Vilnius, Lietuva (toliau – „Paslaugų teikėjas“). Klientas yra asmuo besinaudojantis Paslaugų teikėjo paslaugomis (toliau – „Klientas“).

Šios Taisyklės taikomos visiems Klientams, kurie pasirašė atskirą paslaugų užsakymo formą su Paslaugų teikėju arba pateikė užsakymą el. paštu, ar kita forma ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo.

 • Jei Klientas užsisako paslaugas iš Paslaugų teikėjo laikoma, jog Klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su šiomis Taisyklėmis.
 • Kartu su Kliento pateiktu paslaugų užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo sudaryta sutartimi ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai:
 1. a) Klientas suformuoja ir pateikia Paslaugų teikėjo internetinėje svetainėje https://vb-nailacademy.lt/ Paslaugų užsakymą, arba;
 2. b) Klientas pateikia užsakymą elektroninio pašto adresu, arba;
 3. c) kitu būdu susitaria dėl paslaugų užsakymo ir teikimo.
 • Paslaugų teikėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės, jei Klientas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
 • Paslaugų teikėjas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Klientui užsakant paslaugas Paslaugų teikėjo internetinėje svetainėje taikomos Taisyklės, kurios galioja užsakymo pateikimo momentu, todėl Klientui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno paslaugų užsakymo metu.

 

 1. SUTARTIES DALYKAS
  • Sutartis nustato Kliento ir Paslaugų teikėjo santykius, atsirandančius atitinkamai perkant ir suteikiant paslaugas. Paslaugų teikėjas talpina ir administruoja informaciją apie teikiamas paslaugas Paslaugų teikėjo internetinėje svetainėje https://vb-nailacademy.lt/, nustato galutinę paslaugų teikimo kainą ir sąlygas, suteikia Kliento užsakytas ir apmokėtas paslaugas.
  • Šia sutartimi Paslaugų teikėjas įsipareigoja Taisyklėse numatytomis sąlygomis ir tvarka, suteikti paslaugas Klientui, o Klientas įsipareigoja priimti paslaugas ir sumokėti jų kainą.

 

 1. PASLAUGŲ TEIKIMO FORMA
  • Paslaugų teikėjas įsipareigoja suteikti paslaugas, t. y. organizuoti Klientui mokymus (toliau – „Mokymus) pagal Kliento pasirinktą datą ir programą:
 1. a) iš nurodytų Paslaugų teikėjo internetinėje svetainėje https://vb-nailacademy.lt/#mokymu-programos; arba
 2. b) kitų Paslaugų teikėjo nurodytų mokymų (toliau – Mokymai),

o Klientas įsipareigoja sumokėti Paslaugų teikėjui už Mokymus.

 • Mokymų tikslas – Mokymų metu pagerinti Kliento-mokinio įgūdžius, atnaujinti bei įtvirtinti Kliento-mokinio jau turimas žinias ir/arba padėti Klientui-mokiniui pasirengti būsimam darbui.
 • Mokymų vykdymo forma – pamokos grupėje, individualūs mokymai arba Online (mokymai naudojant elektroninio ryšio priemonės įrašą arba tiesioginę transliaciją) grupine forma.
 • Mokymams vykstant kontaktiniu būdu (pamokos grupėje, individualūs mokymai), Klientas prieš mokymų pradžią yra informuojamas kur ir kada bus vedami Mokymai. Mokymams vykstant Online (naudojant elektroninio ryšio priemonės įrašą arba tiesioginę transliaciją) Klientas elektroniniu paštu gauna prisijungimo duomenis, reikalingus dalyvauti konkrečiuose Online mokymuose.
 • Paslaugų teikėjas turi teisę laisvai pasirinkti paslaugų suteikimo būdus ir priemones.
 • Paslaugų teikėjas esant būtinybei turi teisę keisti Mokymų laiką (nesusirinkus pilnai grupei) apie tai iš anksto prieš 2 (dvi) kalendorines dienas informavęs Klientą elektroniniu paštu arba telefonu SMS žinute. Seminaro atveju Mokymai gali būti vykdomi kitoje vietoje dėl mokinių skaičiaus, apie tai informavus Pirkėją Klientą prieš 2 (dvi) kalendorines dienas iki Mokymų pradžios.
 • Paslaugų teikėjas turi teisę be atskiro Kliento leidimo ar sutikimo samdyti bet kuriuos trečiuosius asmenis paslaugoms teikti. Tai neįtakoja Kliento ir Paslaugų teikėjo tarpusavio įsipareigojimų bei atsakomybės.

 

 1. REGISTRACIJA
  • Klientas, norėdamas užsakyti Mokymus, privalo užsiregistruoti Paslaugų teikėjo internetinės svetainės sistemoje ir užpildyti registracijos anketą, arba užsiregistruoti el. paštu, ar naudodamasis socialiniais tinklais (Facebook, Instagram). Registruojantis, Klientas privalo nurodyti anketoje nurodytus duomenis arba, jei nėra anketos pateikti šiuos asmeninius duomenis: vardą, pavardę, elektroninį paštą, adresą, kitus Mokymų suteikimui būtinus duomenis.
  • Registruodamasis Klientas susikuria individualius prisijungimo duomenis (vartotojo vardą ir slaptažodį) ir įsipareigoja juos saugoti paslaptyje bei neatskleisti tretiesiems asmenims. Siekiant sumažinti neteisėto prisijungimo prie Kliento susikurtos paskyros Kliento vardu riziką, rekomenduojama susikurti slaptažodį, kurį sudarytų ne mažiau kaip 10 simbolių, panaudojant ir didžiąsias, ir mažąsias raides, skaičius ir keisti jį ne rečiau kaip kas 3 (tris) mėnesius. Klientas yra atsakingas, kad jo sukurti prisijungimo duomenys būtų pakankamai sudėtingi ir saugūs. Klientas taip pat yra atsakingas už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus Mokymų užsakymus, ar kt.), kurie Paslaugų teikėjo internetinėje svetainėje atliekami prisijungus Kliento vardu ir slaptažodžiu. Jei Paslaugų teikėjo teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Paslaugų teikėjo interneto svetainėje Kliento susikurtos paskyros ir naudodamasis Kliento prisijungimo duomenimis, Paslaugų teikėjas šį asmenį laiko Klientu.
  • Klientas yra atsakingas už tai, kad registracijos anketoje pateikti duomenys būtų teisingi, išsamūs ir tikslūs. Tuo atveju, jei pasikeičia Kliento registracijos formoje pateikti duomenys, Klientas privalo nedelsiant juos atnaujinti. Paslaugų teikėjas neatsako už žalą, atsiradusią Klientui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Klientas nurodė neteisingus ir (arba) neišsamius asmens duomenis arba asmens duomenims pasikeitus, jų nepakeitė ir nepapildė.
  • Klientas turi teisę bet kuriuo momentu pakeisti, papildyti ar panaikinti registracijos duomenis ir savo registraciją. Panaikinęs registraciją, Klientas netenka teisės naudotis Paslaugų teikėjo internetine svetaine ir užsakinėti Mokymus ir/arba kitas paslaugas. Norėdamas vėl naudotis Paslaugų teikėjo internetine svetaine, Klientas privalo iš naujo užsiregistruoti Paslaugų teikėjo internetinėje svetainėje.

 

 1. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
  • Klientas įsipareigoja:
   • laiku ir tinkamai atsiskaityti už suteiktas paslaugas Taisyklėse nustatyta tvarka;
   • neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų;
   • atnaujinti pasikeitusius duomenis, nurodytus Kliento registracijos formoje;
   • Klientas yra informuotas, kad visa Mokymų medžiaga, įskaitant mokymus Online (Mokymų programa, bet kokia kita informacija, kuri Pirkėjui Klientui pateikiama Mokymų metu) yra autorinis kūrinys, saugomas Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu, kurio autoriaus turtinės teisės išimtinai priklauso Paslaugų teikėjui. Klientas įsipareigoja visą šiame Sutarties punkte nurodytą medžiagą ir/ar jos dalį naudoti išimtinai tik savo asmeniniams žinių, įgūdžių gerinimo, tobulinimo poreikiams ir nenaudoti savo vykdomojoje komercinėje ir/ar bet kokioje kitoje mokymų veikloje bei neperduoti jos tretiesiems asmenims. Mokymų metu, įskaitant ir ONLINE mokymus, draudžiama filmuoti bei fotografuoti ar kitais būdais fiksuoti vaizdą ar garsą. Dalintis socialiniuose tinkluose nuotraukomis iš mokymų galima, tik, kad jose nebūtų atvaizduota skaidrių vaizdinė ir garsinė informacija.
   • naudotis paslaugomis Taisyklėse nustatyta tvarka ir numatytiems tikslams. Nenaudoti paslaugų neteisėtais tikslais, pažeidžiant kitų Paslaugos teikėjo klientų teises, Lietuvos Respublikos įstatymus bei trečiųjų asmenų teises, vykdyti Paslaugų teikėjo teisėtus reikalavimus, būtinus tinkamam paslaugų teikimui užtikrinti;
   • Klientas įsipareigoja laikytis Paslaugų teikėjo nurodymų dėl būtinųjų saugumo reikalavimų, siekiant užkirsti kelią COVID-19 ligos plitimui ir kurie yra privalomi paslaugų suteikimo dienai.
  • Paslaugų teikėjas įsipareigoja:
   • teikti Mokymo paslaugas kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, Mokymų metu konsultuoti Klientą bei teikti visapusę pagalbą, susijusią su Mokymais;
   • gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t. y. Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 1. ATSISKAITYMO TVARKA
  • Mokymų kainos yra nurodomos Eurais. Mokymai Klientui parduodami kainomis, galiojančiomis Mokymų užsakymo pateikimo momentu.
  • Jeigu Klientas renkasi Mokymus kontaktiniu būdu, tuomet Klientas užsiregistravęs į pasirinktus Mokymus sumoka nustatyto dydžio avansą Paslaugų teikėjo nurodytai terminais. Klientas atsiskaito už Mokymus naudodamasis bankų elektroninės bankininkystės atsiskaitymo sistemomis ir apmokėdamas Paslaugų teikėjo nurodyto dydžio avansą. Avansas pervedamas į Paslaugų teikėjo banke esančią sąskaitą.
  • Mokant už Mokymus naudojantis elektroninės bankininkystės sistema, Klientui elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą. Atsakomybė už Kliento mokėjimo metu duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.
  • Klientas gali dalyvauti Mokymuose tik sumokėjęs Paslaugų teikėjui už Mokymus nustatytą avansą ir sumą.
  • Pasirinkus Mokymus kontaktiniu būdu likusią sumą už pasirinktus Mokymus, Klientas sumoka ne vėliau negu pirmą Mokymų dieną, bankiniu pavedimu arba grynais Mokymų vietoje.
  • PVM sąskaitą-faktūrą Paslaugų teikėjas išrašo ir Klientui pateikia pirmą Mokymų dieną.
  • Pasirinkus Mokymus Online, Klientas visą sumą už pasirinktus Mokymus sumoka iš karto užsakydamas tokius Mokymus per nurodytą Paslaugų teikėjo terminą.

 

 1. MOKYMŲ ATŠAUKIMO IR PINIGŲ GRĄŽINIMO TVARKA
  • Kliento dalyvavimo Mokymuose atšaukimo atveju, bus laikomasi šios dalyvavimo atšaukimo / pinigų grąžinimo tvarkos:
   • Apie dalyvavimo atšaukimą Klientas turi pranešti Mokymų Pardavėjui raštu.
   • Kliento dalyvavimo atšaukimas turi pasiekti Pardavėją likus 30 (trisdešimt) ir daugiau dienų iki Mokymų pradžios. Tokiu atveju, Klientui bus grąžintas visas avansas sumokėtas už dalyvavimą Mokymuose.
   • Informavus Paslaugų teikėją apie atšauktą dalyvavimą Mokymuose likus mažiau nei 30 (trisdešimt) dienos iki Mokymų pradžios, Paslaugų teikėjas turi teisę pasilikti sumokėtą avansą patirtiems nuostoliams atlyginti ir negrąžinti sumokėto avanso.
   • Klientui neinformavus, jog nedalyvaus pamokoje bei į ją neatvykus arba neprisijungus prie Online mokymų, Sutartis yra laikoma nutraukta. Šiuo atveju Mokinio sumokėtas Avansas, yra negrąžinamas Mokiniui bei laikomas pagrįstais minimaliais bei neįrodinėtinais Paslaugų teikėjo patirtais nuostoliais.
  • Už Mokymus pervedus pilną kainą ar pasirašius Mokymų sutartį su grafiku, Klientas turi teisę atsisakyti dalyvauti Mokymuose ir nutraukti šią Sutartį ne vėliau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki Mokymų pradžios, o vėlesnės registracijos atveju, ne vėliau kaip likus 14 kalendorinių dienų iki Mokymų pradžios – mokėjimas grąžinamas atskaičius avansą (per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo el. paštu info@vb-nailacademy.lt ). Pranešus apie Sutarties nutraukimą likus mažiau negu 14 kalendorinių dienų iki mokymų pradžios, Paslaugų teikėjas savo tiesioginių ir netiesioginių nuostolių padengimui turi teisę gauti bei pasilikti sau 50 proc. visos Mokymų kainos žalos atlyginimui bei nuostoliams.
  • Neatvykus į Mokymus, dėl privalomos izoliacijos (išskyrus atvejus, kada izoliacija taikoma dėl Klientui privalomos izoliacijos ir tokios izoliacijos priežastis yra kelionė į užsienio valstybę), kuri taikoma turėjus kontaktą su sergančiuoju COVID-19 liga, pateikus tai patvirtinantį dokumentą, sumokėtas avansas nėra gražinimas, tačiau išsaugomas ir perkeliamas į kitus tuos pačius artimiausius mokymus arba gali būti keičiamas į kitus, tokios pat vertės, artimiausius Mokymus. Esant izoliacijoje dėl kelionės į užsienio valstybę avansas negrąžinamas. Kliento sumokėtas avansas yra panaudojamas Mokymo programos parengimo išlaidoms padengti, Mokinio rinkinio (nagų priemonių, mokymų medžiagos parengimui, kitoms mokymų reikmėms) įsigijimui ir kitoms Paslaugų teikėjo patiriamoms išlaidoms Mokymų organizavimui padengti.

 

 1. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
  • Jeigu šalis atlieka Taisyklių ir/ar užsakyme numatytų įsipareigojimų pažeidimą, ji įsipareigoja kitai šaliai atlyginti žalą ir padengti jai tiesioginius nuostolius, kuriuos nukentėjusioji šalis patyrė dėl tokio pažeidimo. Šalys patvirtina ir sutinka, kad atsižvelgiant į galiojančius įstatymus, nuostolių atlyginimas neatleidžia šalies pažeidėjos nuo tolesnio įsipareigojimų vykdymo.
  • Paslaugos teikėjo atsakomybė prieš Klientą yra ribojama suma, kurią Klientas sumokėjo Paslaugos teikėjui pagal užsakymą už mokymus, išskyrus atvejus, kai atsakomybės ribojimo neleidžia taikytini teisės aktai.
  • Šalys atleidžiamos nuo dalinės ar visiškos atsakomybės už savo įsipareigojimų netinkamą ar visišką nevykdymą, jeigu tai buvo padaryta dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių veikimo. Išsamus nenugalimos jėgos aplinkybių sąrašas yra patvirtintas 1996 m. liepos 15 d. LR Vyriausybės Nutarimu Nr. 840. Šalys turi nedelsiant, t. y. per įmanomai trumpą laiką, raštiškai informuoti kitą Šalį apie tokių aplinkybių (force majeure) atsiradimą ar pasibaigimą.
  • Klientas pilnai atsako už bet kokios informacijos, kurią jis teikia ar gauna, naudodamasis paslaugos teikėjo paslaugomis, turinį, įskaitant, bet neapsiribojant teisės aktų reglamentuojančių intelektinę nuosavybę, asmens duomenų apsaugą, reklamos paslaugų teikimą ir kitų, pažeidimą.
  • Pažeidus šių Taisyklių 5.1.4 punkte nurodytą įsipareigojimą, Klientas įsipareigoja sumokėti paslaugų teikėjui baudą, lygią 1 000 EUR (vienam tūkstančiui eurų) bei atlyginti bet kokius kitus tiesioginius nuostolius, kurių nepadengia bauda.
  • Jei Klientas bando pakenkti Paslaugų teikėjo internetinės svetainės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Paslaugų teikėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis Paslaugų teikėjo internetine svetaine arba išskirtiniais atvejais panaikinti Kliento registraciją.
  • Nė viena šalis neatsako už kitos šalies patirtus netiesioginius nuostolius.

 

 1. TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA
  • Taisyklės, užsakymai, priedai (jei tokie yra) ir kiti dokumentai, susiję su Paslaugų teikėjo teikiamomis Paslaugomis, sudaryti pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas ir jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  • Visi iškilę nesutarimai, ginčai ar reikalavimai susiję ar kilę dėl Paslaugų teikėjo teikiamų paslaugų ir/ar šių Taisyklių nuostatų sprendžiami derybų būdu. Jeigu derybų būdu nesutarimo, ginčo ar reikalavimo išspręsti šalims nepavyko per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo kilimo, šis nesutarimas, ginčas ar reikalavimas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose.

 

 1. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
  • Kliento asmens duomenys yra naudojami Kliento paskyros Paslaugų teikėjo internetinėje svetainėje administravimui, Kliento identifikavimui, vykdant Mokymus, išrašant apskaitos dokumentus, vykdant kitus iš Mokymų pirkimo-pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus bei užtikrinant Klientui galimybę naudotis kitomis Paslaugų teikėjo paslaugomis.
  • Kliento asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros ar/ir asmeninių pasiūlymų teikimo tikslais tik gavus Kliento sutikimą. Kliento sutikimas išreiškiamas užpildant registracijos anketą ir joje pažymint atitinkamus sutikimo laukus.
  • Kokie Kliento asmens duomenys, kokiais tikslais yra renkami, tvarkomi, saugomi yra nurodyta Paslaugų teikėjo privatumo politikoje.

 

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  • Šios Taisyklės galioja nuo 2021 m. rugsėjo 13 d. Taisyklės yra viešai prieinamas dokumentas, skelbiamas viešai Paslaugų teikėjo interneto puslapyje Victoria Boro nail academy (vb-nailacademy.lt).
  • Jei kuri nors iš šių Taisyklių nuostatų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka būtų pripažinta negaliojančia ar netaikytina, kitos šių Taisyklių nuostatos toliau galios ir bus taikomos.
  • Kiekviena šalis įsipareigoja nedelsiant pranešti kitai šaliai apie bet kokį adresų, telefonų, elektroninių paštų, nurodytų užsakyme, pasikeitimą. Jeigu šalis nevykdo šiame punkte nurodyto įsipareigojimo, kitos šalies jai paskutiniu žinomu adresu išsiųsti pranešimai ir kita korespondencija yra laikoma tinkamai įteikta.
  • Šiomis Taisyklėmis nesiekiama sukurti, ir jos jokiu būdu negali būti aiškinamos kaip sukuriančios jungtinę veiklą, partnerystę ar bet kuriuos kitus panašius santykius tarp šalių.
Krepšelis

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai siekiant pagerinti jūsų naršymo kokybę. Daugiau informacijos apie privatumo politiką ir slapukus rasite čia.